מתן תורה
דף הבית >> 10דף הבית ראשי >> לדף הבית >> חידושים לפרשה >> מתן תורה
גמרא שבת פ"ח
ואריב''ל, בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה, רבש''ע מה לילוד אשה בינינו?
אמר להן לקבל תורה בא. אמרו לפניו, חמודה גנוזה, שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמים.
אמר לו הקב''ה למשה החזיר להן תשובה.
אמר לפניו רבש''ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם.
אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו.ואמר ר'. נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.
אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה, לא יהיה לך אלהים אחרים. בין עמים אתם שרויין שעובדין עבודת גלולים? שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה לא תשא, משא ומתן יש ביניכם, שוב מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך. אב ואם יש לכם] שוב מה כתיב בה] לא תרצח. לא תנאף. לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקב''ה שנאמר ה' אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב.
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר, עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם. בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות.
אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו'. אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע:

וא''ר יהושע בן לוי בשעה שירד משה מלפני הקב''ה בא שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא, אמר לו נתתיה לארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה, תורה היכן היא? אמרה לו אלהים הבין דרכה וגו'. הלך אצל ים ואמר לו אין עמדי. הלך אצל תהום א''ל אין בי. שנאמר תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה.
חזר ואמר לפני הקב''ה רבש''ע חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה אמר לו תורה שנתן לך הקב''ה היכן היא? אמר לו וכי מה אני שנתן לי הקב''ה תורה. א''ל הקב''ה למשה משה בדאי אתה? אמר לפניו רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום אני אחזיק טובה לעצמי?
אמר לו הקב''ה למשה הואיל ומיעטת עצמך תקרא על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי וגו':

וא''ר יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב''ה שהיה קושר כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך, אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום לרבו, א''ל היה לך לעזרני. מיד אמר לו ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת.


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב