אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      חמדת ימים על 10 ימי תשובה
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> מאמרים על ימי התשובה >> חמדת ימים על 10 ימי תשובה
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מכון חמדת ימים
ספר חמדת ימים - חלק ג
אלול - ראש השנה - עשרת ימי תשובה - יום הכיפורים - חג הסוכות - קונטרסים

כמוהר''ר בנימין הלוי ב''ר מאיר זיע''א
את הספר במהדורתו המפוארת ניתן להשיג במחיר מוזל אצל ר' פנחס ראובן ברח' הרב כהנמן פינת עזרא בב"ב
וכן ב"מכון חמדת ימים" רח' חידושי הרי"ם 7 ב"בעשרת ימי תשובה
     
   פרק א - קדושת הימים - תקנת השבים - מנהגים ואזהרות


          קדושת עשרת ימי תשובה
          רמז לעשי''ת בפסוק ועוד בה עשיריה
          אזהרה ליוצאים למלאכתם בעשי''ת מספר ''שערי תשובה''
          מנהג השוהים בבהכנ''ס מצום גדליה עד יוכ''פ ויתר דברי פרישות
          מעשה התשובה והתחנונים בעשרת י''ת מספר ''סדר היום''
          יבאר תועלת הצומות לתקון החטאים
          סגולת הצום לסלק בעלי הדין, ורמזו במשנת בטל רצונך
          בתשובת עשי''ת מכפר מה שחטא כנגדן בימות השנה
          יבאר שתקון עשי''ת בתענית ולא באכילה ודוחה דברי הטועים בזה
          ביאור מהרח''ו בסוד תענית עשי''ת ביום ולא בלילה, ומנהג חכמי אשכנז
          תוכחה לדורשים לחוטאים כי האכילה עדיפה מתקון התענית
          יבאר שהתענית אינה אלא ממכשירי התשובה
          דרכי תשובה לת''ח שהתענית מבטלתו ממלאכת שמים
          פדיון התענית בצדקה, ואזהרה למרבים בסעודה קודם התענית
          תוכחה להקדים החרטה קודם שישב בתענית
          התענית חשובה כקרבן ואזהרה להשמר בה מעון
          חובת השב לבקש תקוני נפשו
          לקרוא פרשת התשובה בימי התעניות ונוסח תפלה אחריה
          תעניות הפסקה רצופין שקולין למספר תעניות מרובים
          תקנת השבים למי שחטא בחטא אחד פעמים רבות
          תקנת השבים למי שחטא באבר אחד עבירות חלוקות
          תקון שק ואפר לעשרת ימי תשובה
          תפלה ע''ד הסוד לתקון תשובה בשק ואפר
          סגולת המסתיר תשובתו להיות נסתר מבעלי הדין
          דברי רבינו יונה בגנות המתפאר במעשיו
          מעשה בבעל תשובה מזמן האר''י שהסתיר תשובתו
          אזהרה שלא להרבות באכילה בלילות שאחר התעניות
          מעלת משכים ומעריב לבכנ''ס בפרט בעשי''ת מספר ''סדר היום''
          אזהרה שלא להרבות באכילה המונעת הקימה באשמורת
          להזהר בתפלות עשי''ת וסגולתן לתקן יתר תפלות הפסולות
          להזהר בהזכרת המלך הקדוש והמלך המשפט וטעם תקנתן
          חרדת ימי המשפט ותוכחה למתפללים בהן בלא הזכרותיהן
          מנהג קדמונים בעשי''ת לקיים מצוות שאין להם דורש ולהשיב אחרים מעון
          מנהג אנשי מעשה לקדש הלבנה קודם יוהכ''פ וסגולתה
          מנהג להרבות בתי דינים בעשי''ת וסגולתו
          אין משביעין ומחרימים בעשרת ימי תשובה
          להזהר בכ''ד דברים שב''ד מנדין עליהם
          להזהר ביותר בעשי''ת מפת עכו''ם ובשאר איסורי המאכלים
          מנהג אנשי מעשה בעשי''ת להימנע לאכול דבר שהורה בו חכם
          מנהג המחמירים בעשי''ת יותר משאר ימים וטעמם
          מנהג האר''י לאכול חולין בטהרה בעשי''ת כרהיטת הירושלמי
          ראוי להוסיף טהרה על טהרתו בטבילה בעשי''ת
          חומר ענין הטבילה והנמנע ממנה אין תפלתו נשמעת
          מעלת התפלה בכל עשי''ת וחומר הטבילה בהן
          אזהרה לאוכלין עם הנדה בקערה אחת או מרבים דיבור עמה
          מעשה בימי האר''י באחד שנגע כר שלו במיטת אשתו נדה
          אזהרה לשמור הידים בנקיות בשעת תפלה ולימוד ובשעת סעודה
          מנהג קדמונים לתלות כלי מים עליהם לטהרת הידים
          נקיות המלבושים היא מכלל הטהרה ויתר עניני נקיות
          מנהג אנשי מעשה לייחד מנעלים לתפלה ויתר פרטים בזה
          חומר הלומד ומתפלל במקום מטונף
          עיקר הטהרה תלויה בנקיות מעון וטהרת הלב
          טהרת המחשבה תלויה בלימוד התורה ודברי הזוהר והרמב''ם בזה
          ציונים והערות לפרק א
     
   פרק ב - מעלת התורה - חובת התשובה


          עיקר כפרת החוטא להוסיף בלימוד התורה
          ע''י לימוד התורה קורעין גזר דינו של אדם
          אזהרה על עון ביטול תורה
          תוכחה על חומר עון ביטול תורה מהר''ם די לונזאנו ע''ה ~
          להרבות בעסק התורה בעשרת ימי תשובה
          יבאר שעיקר לימוד התורה תלוי בצירוף התשובה והמעשה
          דברי המקובלים בחומר העוסק בתורה בלא תשובה
          מנהג קדמונים להתודות קודם לימודם
          תוכחה לתלמידי חכמים לפשפש במעשיהם על דקדוק המצוות
          תוכחה למשתמשים בכתרה של תורה ע''פ הר''ם לונזאנו ע''ה
          עוד בענין הנז' ופירוש רבינו יונה במשנת וכל מעשיך יהיו לש''ש
          תוכחה לדרשנים המתעטפים בטלית אחרים מספר ''עוללות אפרים''
          אזהרה לדורשים בדרך הפלפול ולא בדברי כבושים
          תוכחה לתלמידי חכמים שלא יגיסו דעתם בתורתם
          סגופי תשובה שקבלו עליהם חכמי התלמוד
          דברי המדרש על חומר החוטא בשגגה וטעמו
          יבאר כי החטא בשגגה הוא סימן לעבירה שעשה תחילה
          המקדש עצמו במותר לו יהא נשמר מן האיסור
          אזהרה לדורות אחרונים לגדור הפירצות ע''י הסתייגות מהמותר
          מוסר לירא מן החטא
          מעלת המפשפש במעשיו בכל לילה ובפרט בלילות עשי''ת
          העסק בתורה ותשובה בלילות עשי''ת מתקן שאר לילות השנה
          ראוי לעשות תקון כרת מהאר''י בלילות עשי''ת ולפשפש במעשיו
          אופנים להסיר העייפות לנעורים בלילה מספר ''סדר היום''
          המנדד שינה מעיניו מתקן פגם הראיה וניצול מחיבוט העינים
          סגולת תקון כרת וקבלת ד' מיתות ב''ד בעשי''ת להגן מיסורים
          ראוי ללמוד בעשי''ת פגמי החטאים ותקונם
          ציונים והערות לפרק ב
     
   פרק ג - חומר גזל וריבית ואזהרותיהם


          תשובת בין אדם לחבירו בעשי''ת
          פרטי דינים בעניני אונאת ממון ומשקלות
          מעשה בחסיד אחד שגזלוהו במשקולות
          פרטי דינים בעניני גזילה
          דברי המדרש בחומר עון גזל
          האוכל דבר גזילה ויתר איסורי ממון אין תפלתו נשמעת
          הגזלן שהשיב גזלתו פסול לעדות עד שיעשה תשובה
          עונשי הגזלן בחיבוט הקבר ולבא בגלגול
          מעשה בימי האריז''ל בגזלן שנענש לבא בגלגול
          טעם חומר הגזלה ע''ד הסוד
          להזהר במשא ובמתן וסגולת הויתור להנצל מן הגזל
          חומר ספק גזל ומעשה שהיה באריז''ל ור' אברהם גלנטי ע''ה
          חומר הגזל ותוכחה לחייטים הגונבים בד בעת מלאכתם
          תוכחה על הגזל ולמתעלמים ממס הקהל מספר ''כד הקמח''
          אזהרה לגובי המס המוסרים ממון חבריהם או מחניפים לעשירים
          עוד בגדר תשלום המס ותוכחה למעלימים עין ממנה
          אזהרה על מיני גזלות שבני אדם דשין בעקביהם
          כמה פרטי דינים בהשבת הגזילה
          תקון תשובה מהאריז''ל על עון גזילה
          אזהרה על איסור גזילה מן הגוי מספר ''כד הקמח''
          הגונב מן הגוי מקלקל שפעו העליון וממשיכו לאותה אומה
          דברי הרמב''ם באיסור גניבת דעת מישראל וגוי
          תוכחה על איסור ריבית וחומר עונשו
          טעם שהמלוה בריבית אינו קם לתחייה מהאריז''ל
          אזהרה מהמכשולים המצויים בריבית ע''פ ספר ''הזכרונות''
          אזהרה שלא להתנהג בהיתר עיסקא כ''א בהוראת חכם
          סדר תשובה למלוה בריבית
          כפרת עונות בין אדם למקום תלויה בפיוס שבין אדם לחבירו
          הגזלן אין תפלתו זכה אלא עכורה
          חומר המלבין חבירו ומעשה הינוקא מהזהר
          המבייש חבירו מתגלגל בשקתות המים כרוצח
          תקון תשובת המבייש חבירו ברצ''ה תעניות
          ציונים והערות לפרק ג
     
   פרק ד - עונשי גיהנם - כף הקלע - גלגולים


          ז' מיני גיהנם מכוונים כנגד ז' מדרגות החוטא
          יבאר טעם הנענשים בגיהנם בנהרי אש ונהרי ברד
          יתר מיני פורעניות שבגיהנם וטעם חילוקן זה מזה
          החוטא הרבה ממיתין אותו וחוזרין להחיותו כדי להמיתו שוב
          יבאר שכוחות המענישים בגיהנם הם הכוחות המפתים לחוטא
          פרטי הנענשים בחיבוט הקבר
          פרטי הנענשים בכף הקלע
          מחסדי ה' להפריד הזוהמא מהחוטאים ע''י עונשי עולם הבא
          עונשי הגלגול ומשל על זה מספר ''ראשית חכמה''
          המתגלגל לתקן מצוות עשה רחוק מלחטוא משא''כ לתקון לאו
          המתגלגל ידע פרטי תקונו לפי מה שמפתהו יצרו ביותר
          עונשי הגלגול לעוברי עבירה לא יותר מג' פעמים
          עונשי הגלגול בבהמה ועוף, וטעם לעזות פנים שבבני אדם
          המתגלגל בדצ''ח יודע מגלגולו הראשון משא''כ מתגלגל באדם
          מעשה בימי האריז''ל במלשין שנתגלגל בעכבר
          מעשה בימי האריז''ל ברשע שבא בגלגול כלב וסוד עונשו
          מעשה באדם שנתגלגל בשור שהוזמן לצחוק ומעשה תקונו
          פרטי הסוד בעונשי הגלגול
          תפלה ע''ד הסוד בענין הגלגול לאומרה בכל יום
          מעלת התפלה הנזכרת והרהורי תשובה מחומר הגלגול
          ביאור האר''י על הדרכים שבהן עוברות הנשמות אחר פטירתן
          רמז על התשובה בפסוק ופנית בבקר כו' להר''מ אלשיך ע''ה
          התעוררות לחשיבות הזמן מספר ''אורח מישור'' לר''י חאגיז ע''ה
          אזהרה לקדש עצמו במותר לו
          ציונים והערות לפרק ד
     
   פרק ה - חומר פגם החטא - התעוררות תשובה


          יבאר כי החוטא מקלקל השפע וממשיכו לבורות נשברים
          יבאר כיצד מגיע פגם האדם למידות העליונות
          יבאר שלפי מעלת האדם כך גודל פגמו
          סדר וידוי המפורט ע''ד הסוד לעשי''ת
          דברי התעוררות וחרטה לשבים
          תוכחה למתעצלים מתשובה, ויבאר עוצם הפגם המגיע לעליונים
          אזהרה לאדם שלא יהא צדיק בעיניו
          תעניות תשובה שנהג מהרח''ו עם תחילת השגתו
          מעשה בחסיד שדקדקו בדינו על שנכשל בשוגג במלאכת הוצאה
          אזהרה להיות מעביר על מידותיו וסגולתו לכפרת עון
          סגולת שמירת שבת והעונה איש''ר ושירת הים לכפרת עון
          תוכחה למאחרים נישואי הבנים בכמה מיני אמתלאות
          סגולת המקדים נשואיו ובפרט קודם ר''ה ויום כפור
          ציונים והערות לפרק ה
     
   פרק ו - שבת תשובה


          אין העולם מתקיים אלא בשביל השבת וישראל
          קדושת השבת רומזת על מעשה התשובה
          טעם שקראו שבת תשובה לשבת של עשי''ת
          שמירת שבת כהלכתה היא עיקר גדול אל התשובה
          סגולת שמירת שבת לכפרת עוונות
          טעם אחר למה נקראת שבת זו שבת תשובה
          סגולת הפשפוש בתשובה בערב שבת תשובה
          יבאר ששבת תשובה היא כיום כפור קטן, וענין הטבילה לשבת זו
          אזהרה שלא יכנס לשבת תשובה מי שאינו טהור מטבילה
          אזהרה שלא להקל ראש בסעודות שבת תשובה
          מנהג הדרשה בשבת תשובה וסגולתה
          לקט דרושים בעניני תשובה ואיסור לה''ר ע''פ ספר ''עוללות אפרים''
          שבח העוסקים בתשובה ומתפללים לטהרת הלב
          כל יום מעשי''ת מכפר מה שפגם כנגדו בשאר ימות שנה
          תוכחה למתגרים בשינה בשבת תשובה או פוגמים דבורם
          תפלה לעת הוצאת ס''ת במנחה של שבת תשובה
          לכוין ביותר במנחת שבת זו ולומר בה מי כמוך ''אב הרחמים''
          ציונים והערות לפרק ו


 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים