אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      חמדת ימים על יום כיפור
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> מאמרים על ימי התשובה >> חמדת ימים על יום כיפור
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מכון חמדת ימים

 

ספר חמדת ימים - חלק ג
אלול - ראש השנה - עשרת ימי תשובה - יום הכיפורים - חג הסוכות - קונטרסים

כמוהר''ר בנימין הלוי ב''ר מאיר זיע''א
את הספר במהדורתו המפוארת ניתן להשיג במחיר מוזל אצל ר' פנחס ראובן ברח' הרב כהנמן פינת עזרא בב"ב
וכן ב"מכון חמדת ימים" רח' חידושי הרי"ם 7 ב"ביום הכיפורים
     
   פרק א - ערב יום כפור - מנהגי היום


          מעלת השמחה בערב יום הכפורים
          מעשה החייט שהפליג בהוצאות סעודת ערב יוהכ''פ
          טעם שאמרו שכל האוכל בט' מעלין עליו כאילו נתענה ט' וי'
          עוד בטעם הנזכר מהר''ם קורדווירו ומהר''ח הכהן ע''ה
          סוד מצות אכילה בערב יום כפור
          תפלה ע''ד הסוד קודם אכילת ערב יוכ''פ
          אזהרה שלא להרבות באכילה בערב יוכ''פ
          בסעודות ערב יום כפור יכוין לתקן יתר אכילות פסולות
          סגולת המזמין עניים על שולחנו בערב יום כפור
          מנהג עשיית כפרות בערב יום כפור ומנהג האר''י בזה
          כוונה ע''ד הסוד קודם עשיית כפרות
          תפלה ע''ד הסוד קודם עשיית כפרות
          טעם אמירת פסוק ויהי נועם קודם עשיית הכפרות
          מנהג נכון לחזור וללקות ולעשות סדר ד' מיתות בעיוכ''פ
          טעם שראוי ללקות אף בערב יום כפור
          יבאר שראוי ללקות קודם תפלת מנחה
          יבאר שעיקר זמן טבילת עיוכ''פ אחר חצות
          חובת הפיוס איש לחבירו בעיוכ''פ ותוכחה למזלזלים בזה
          אזהרה להעביר במדותיו, ויבאר שסבילת עלבונות מעולה מסגופים
          דברי התעוררות להיות שמח בעלבונות ולמחול עליהן
          מנהג קדמונים להיות הנעלבים ממציאים עצמם אצל מעליביהן
          מעלת המרבים שלום בין אדם לחברו ואיש לאשתו ובפרט בעיוכ''פ
          חובת תשלום נדרים ודמי העליות בעיוכ''פ
          סגולת שילום נדרים לקנות סניגור ולקיבול תפלות וטעמו
          מנהג השולחים נדרי שמן למאור בעיוכ''פ
          טעם שמרבים נרות בבית הכנסת ביוכ''פ ויבאר עוצם סגולתן
          כוונת הדלקת הנר לעשות דוגמא למיתת שריפה
          רמז נר יוכ''פ שכבה ומעשה רב בזה מהקדמונים
          מנהג לבישת בגדי לבן לכבוד היום
          אזהרה להקדים סעודה מפסקת בעוד היום גדול ויתר פרטים בזה
          מעלת המאכיל עניים על שלחנו בסעודה זו
          לומר על שלחנו דברי תורה וסיפור חסדי ה' במחילת העון
          הערה בדברי הב''י בענין נשים האוכלות עד חשיכה
          לחלוץ המנעל עם שקיעת החמה וסודו
          תוכחה למקילים ללבוש נעלי עור בין הגוים
          ציונים והערות לפרק א
     
   פרק ב - כל נדרי


          טעם שקורין ליום כפור יום כפורים לשון רבים
          עוד בענין הנזכר וסוד עטיפת טלית בליל יוכ''פ
          מקראי קדש לומר בכניסתו לבית הכנסת
          מנהג לקרוא פרשת עקידה ולהתוודות קודם ערבית כהרמב''ן
          סדר הוידוי הנהוג, ויבאר שראוי להתוודות בסדר א''ב
          לבעלי סוד ראוי שיתוודו בוידוי המפורט בפגמי העונות
          סגולת הוידוי בבכי או בקול בכי
          יבאר שראוי להקדים מכירת המצוות קודם אמירת שמע קולי
          אזהרה שלא לאחר התרת נדרים כ''א מבעו''י
          חילוק המנהגים במספר הס''ת שמוציאין בכל נדרי וטעמם
          אזהרה למוציאים ס''ת שאינו מוגה בעת אמירת כל נדרי
          מעשה מהזוהר על חומר ס''ת שאינו מוגה
          ראוי להשתדל להגיה ספרי כל נדרי ותוכחה למזלזלים בזה
          מעלת הס''ת שמוציאים בכל נדרי ומעשה באר''י ותלמידו
          סגולת המחזיק ס''ת של כל נדרי לתקן פגם שז''ל ועון נדרים ושבועות
          לומר פסוק אור זרוע לצדיק קודם כל נדרי וסודו
          תפלה לעת כל נדרי ע''ד הסוד לתקון עון שז''ל ועון נדרים
          עוד בסגולת ספרי כל נדרי ומעלת ספר שישי
          מנהג טוב להקיף בית הכנסת בספרי כל נדרי כדי שינשקוהו
          ביאור נוסח ישיבה של מעלה וישיבה של מטה וטעמו
          צירוף העבריינים לתפלה היא סגולה לקבלת תפלות
          נוסח כל נדרי וסוד מנין תיבות התרגום שבו
          טעם לאמירת פסוק ונסלח בעת כל נדרי
          ראוי להתפלל על גלות השכינה בעת כל נדרי וטעמו מהזוהר
          מנהג הר''א מונסון להתפלל בנוסח הרשב''י אחר כל נדרי
          סדר ברכת שהחיינו אחר כל נדרי
          מזכירין נשמות צדיקים בעת הזו ועונין עליהן זכות תורתם וכו'
          ראוי להזכיר אף שאר נשמות ולנדור צדקה בעבורם
          ציונים והערות לפרק ב
     
   פרק ג - תפלת ערבית - סדר וידוי וסליחות


          זמן ערבית בימות השנה מיד עם שקיעת החמה
          תפלת ערבית יוכ''פ אין להקפיד לאומרה עם השקיעה וטעמו
          אזהרה לכוין בתפלות יוכ''פ לתקן שאר תפלות הפסולות
          מחסדי ה' לצרף תפלות הפסולות זע''ז
          מעלת התפלה ותוכחה למתפללים שלא בכוונה
          כוונת ה' תפלות יום הכפורים ע''ד הסוד
          אזהרה ליודעי סוד שלא יתפללו בדרך הפשוטה
          כששואל מחילה מהי''ת יכוין למען שמו יתברך
          ראוי ליראי ה' לשאול כפרה אף על אלו שמשורש נפשם
          מעשה בחסיד אחד שהתוודה על אחד משורש נפשו שהמיר
          לומר והוא רחום בערבית ליל יום כפור
          התעוררות להתפלל ערבית בכוונה ובאימה
          התעוררות לקרוא ק''ש ברעדה וטעם שעונין בשכמל''ו בקול רם
          אזהרה לקבל עול מ''ש כולן בשוה ותוכחה לש''ץ המזלזלין בזה
          יזהרו לומר קריאת שמע בטעמים
          בעת אמירת ק''ש יפשפש בי' דיברות הרמוזים בה ואביזרייהו
          כוונה ע''ד הסוד לעת אמירת ק''ש ואמירת ופרוס
          טעם שאומרין קודם תפלת העמידה פסוק כי ביום הזה יכפר
          יבאר כי ביוה''כ הקב''ה בעצמו דן את ישראל משא''כ בר''ה
          כוונה ע''ד הסוד כשמזכיר יום הכפורים בעמידה
          ביאור פרטי הוידוי וטעם שמתוודין בסדר א''ב ותשר''ק
          נוסח שיש להוסיף בוידוי על חטא
          תקוני נוסחאות בוידוי על חטא
          תקון נוסחת מה נאמר לפניך וכוונתו ע''ד הסוד
          יבאר חומר ביטול עשה מלא תעשה וטעם שתקנו עליהן וידוי
          טעם שתקנו וידוי אף על השגגות
          עיקר הוידוי תלוי בחרטה ועזיבת החטא
          במעשה התשובה צריך לשרש אף הדעות הרעות
          באמירת הוידוי יפרט החטאים שדש בהן, ויתר פרטי הוידוי
          ביאור פרטי החטאים שחייבים עליהם קרבן
          ביאור החילוק בין מיתה בידי שמים לעונש כרת
          ביאור קצת מפרטי חייבי כריתות, ומלקות, ומכת מרדות
          קצת מפרטי חייבי ד' מיתות, והתעוררות מדין ד' מיתות שלא בטלו
          כוונה ע''ד הסוד בעת הזכרת ד' מיתות
          נוסח שיש להוסיף באמירת יה''ר שלא אחטא עוד
          הערה על המחזורים שנשמט מהן תפלת אלקי נצור ביוכ''פ
          אזהרה לומר הי''ג מידות בלב נשבר וכח סגולתן
          התעוררות תשובה לעת אמירת י''ג מידות
          אזהרה לומר סליחות בכוונה ולב נשבר
          תוכחה לשליחי ציבור המנגנים בסליחות
          יש להפסיק בין ה' ה' בי''ג מדות, ובין אמירת ויקרא בשם לה'
          סגולת הזכרת י''ג מידות ומעשה באחד שהציל בהן בני עירו
          אזהרה שלא להוסיף או לגרוע מכ''ו י''ג מידות שמזכירין ביוהכ''פ
          אזהרה שלא ישנו נוסחי התפלות ביוהכ''פ, ותקון נוסח ''תמהנו מרעות''
          בוידוי שאומר הש''ץ עם הצבור יגביה קולו לעוררן לתשובה
          נוסח שיוסיף הש''ץ באות מ' בוידוי החזרה
          סגולה לליל יוכ''פ קודם א-ל רחום שמך להנצל מגזרה רעה
          לדעת האר''י אין לחזור על וידוי הלחש וצריך לשנות נוסחו
          מעלת שבח אדיר ונאור והערה לנמנעים מלאומרו
          סדר י''ג מדות של מי א-ל כמוך ודברי התעוררות לעת אמירתן
          אחר מעריב יאמר מזמור לה' הארץ וכוונתו ע''ד הסוד
          התעוררות במעלת עניית אמן ואיש''ר, והשמות הרמוזים באמן
          יבאר חילוק שבין עניית אמן על ברכות השבח לברכות הבקשה
          תוכחה בחומר המזלזלים בכוונת אמן ובענייתו
          נוסח שיש להוסיף בוידוי על הזלזול באמן וברוך הוא וב''ש
          חומר המתרשלים בעניות של קדושה, ותוכחה לעושים טפל עיקר
          אזהרה למברך שיגביה קולו
          מנין הברכות החסרים ביוכ''פ ואופן שיש להשלימן
          ציונים והערות לפרק ג
     
   פרק ד - למודי הלילה ומנהגיו - טהרת היום


          יבאר עוצם הנס שלא אירע טומאה לכה''ג ביום הכפורים
          יבאר שהחצונים מתגרים באדם ביותר ביום הכפורים
          סגולה להשמר בטהרה לומר ח' מזמורי תהלים וטעמם
          תפלה לומר אחר קריאת המזמורים
          מנהג לקרוא אחר המזמורים פסוק והיה פי ראשו וטעמו
          דברים שיש להימנע מלאוכלן בערב יוכ''פ
          מנהג חסידי א''י לפרוש לביהכנ''ס ז' ימים קודם יוכ''פ
          מעלת השוהים בבהכנ''ס לילה ויום
          אזהרה שלא לשוח בבהכנ''ס ודברי הזוהר בזה
          דברי הזוהר בחומר השח בבהכנ''ס במועדים ובפרט ביוכ''פ
          סגולת השוהים בבהכנ''ס ביום כפור להשמר בטהרה
          תוכחה למדברים ביוכ''פ בבהכנ''ס ע''פ הר''ם אלשיך ע''ה
          יבאר חומר המדברים בבהכנ''ס וחילול השכינה
          דברי הזוהר בחומר דבור דברי חול בשבת וכ''ש ביוהכ''פ
          מנהג שנהגו אנשי מעשה בדבורם ביוהכ''פ
          תוכחה לת''ח המקילים לדבר בבהכנ''ס שלא בשעת תפלה
          התעוררות למי שפגם דיבורו בבהכנ''ס ע''פ הר''מ אלשיך ע''ה
          סכנת המחלל קדושת בהכנ''ס ביוכ''פ שיטמאוהו מן השמים
          סגולת לימוד התורה ובפרט ביוהכ''פ לכפרת עון
          יבאר שליל יוכ''פ כיומו לענין לימוד מקרא
          מנהג ישראל לקרוא ספר תהלים בליל יוכ''פ וסגולתו
          אזהרה לרצים בקריאת התהלים
          כמה סגולות באמירת תהלים וחומר המפסיק בהן
          נוסח שיש להוסיף ביוכ''פ ליה''ר שאחר התהלים
          ראוי ללמוד בליל יוכ''פ מסכת יומא ופירושה
          ראוי לקרוא האידרות בליל יוכ''פ וסגולתן לטהרת הנפש
          ראוי להצטער בלומדו בפטירת רשב''י שבסוף האד''ז וסגולותיו
          עוד במעלת לימוד האידרות בפרט בליל יוכ''פ ורמזי סודן
          תפלה לומר אחר קריאת האידרות
          קבלה מקדמונים על עוצם מעלת הלימוד ביום הכפורים
          סגולת הלימוד ביוכ''פ להיות נשמר בטהרה
          דין התפלה והלימוד ביוכ''פ לאור הנר
          ראוי ללמוד ולהתפלל בצד אנשים יראים ובפרט ביוהכ''פ
          דברי המדרש בשבח לימוד הגדה בעשרה ובקדיש לכפרת עון
          אזהרה שלא לעמוד על רגליו ביוכ''פ כ''א בעת התפלות
          כמה אזהרות להיות נשמר בטהרה בעת השינה
          להזהר ביותר בלילה זה בק''ש על המטה ואופן כוונתה
          אזהרה מועלת להיות נשמר בטהרה ביוכ''פ
          התעוררות תשובה למי שלא נשמר בטהרה ביום כפור
          סגולה לכפרת העון לכוין בי''ג מדות ובפרט בשנים מהן
          עיקר תקון העון להוסיף בתורה המטהרת יותר מכל הטהרות
          תקון למי שנכשל בטומאה ביום כפור
          סגולת הניעור ליל שישי ויום שלפניו לשמירה מהעון ותקונו
          תקון התענית לנכשל בטומאה ביוכ''פ, ואם יתענה קודם סוכות
          סגולה לנכשל ביוכ''פ להשלים שנתו אם יוסיף בתורה ותשובה
          תוכחה לת''ח המקלים בחומר מ''ש ז''ל במי שנכשל ביוכ''פ
          אזהרה לת''ח להתעורר ביותר לתשובה כדי לעורר יתר העם
          יבאר שחומר מי שאירעו מקרה יום הוא כמקרה לילה
          פלוגתת הרמב''ם והבה''ג לענין טבילת בעל קרי ביוהכ''פ
          הכרעת המחבר בדין טבילת בעל קרי ביום הכפורים
          עוד בענין הנזכר, ודין טבילת אשה ביוכ''פ משו''ת ''בנימין זאב''
          ציונים והערות לפרק ד
     
   פרק ה - אשמורת היום וסדרו


          מעלת הקימה באשמורת ביוכ''פ ורמזו במדרש
          טעם שאין להרבות בשינה ביוכ''פ
          סגולות הלימוד באשמורת יום הכפורים
          כשמונע עצמו מעינוג יכוין למצות עינוי
          סוד חמשה ענויין ורמזיהם
          תקון עוונות הנעשה בה' עינויי יוהכ''פ
          עוד בסוד חמשה ענויי היום
          תפלה ע''ד הסוד לחמשה עינויין לומר קודם ערבית ושחרית
          אזהרה לנוטלים כל היד, ויבאר למה ביוכ''פ רוחצין האצבעות בלבד
          מנהג האר''י לרחוץ ידים ב''פ וסודן
          פלוגתת ראשונים בברכת שעשה לי כל צרכי ביוכ''פ
          דעת האר''י לענין ברכת שעשה לי כל צרכי ביוכ''פ וסודה
          התעוררות בגדולת ה' ויראתו להתבונן קודם תפלות היום
          במעלת שבח ''כתר מלכות'' המסודר לומר קודם שחרית יוכ''פ
          סדר לימוד לאשמורת יום הכפורים
          יבאר שהבאים בסוד ה' יהגו בזוהר ותקונים
          סגולת אמירת תהלים ביוכ''פ ב''פ ומעלת הוידויים שבכתר מלכות
          דברי התעוררות לשליח ציבור קודם התפלה
          ציונים והערות לפרק ה
     
   פרק ו - התעוררות לתפלת שחרית - קריאת התורה


          דברי התעוררות קודם התפלה
          מעלת פסוקי דזמרה ואזהרה לכוין בהם
          התעוררות בחומר המזלזלים בכוונת התפלה
          תוכחה למריחים טבק בבית הכנסת ובפרט ביום הכפורים
          יבאר שבחילול קדושת ביהכנ''ס מאריכין עול הגלות
          התעוררות מדברי המדרש והזוהר לקדושת היום ומעלתו
          התעוררות לכוונת התפלה ודמיון ישראל למלאכי השרת
          לקט מפרקי היכלות בסדר שירת מלאכי השרת וחרדתן
          התעוררות לחרדת היום ממשפט המלאכים
          יבאר שסוד התפלות והמצוות לברר נצוצי הקדושה, וסוד הגלות
          יבאר מעלת התפלה שאין בהן אחת שתדמה לחברתה
          נוסח לשם יחוד לומר קודם כל תפלה
          תוכחה לאין מכוונים בתפלה בצרכי שמים ע''פ הר''ם לונזאנו ע''ה
          יבאר שעיקר התפלה בדמעות ובפרט ביוכ''פ ודברי הזוהר בזה
          יבאר שיש לבכות ביוכ''פ אף בתפלת שחרית ומנהג האר''י בזה
          אזהרה לחזנים המנגנים בשביל נשיאת חן
          טעם שיש לומר פרשת עקידה ופרשת הקטורת ביוהכ''פ
          סוד מעשה הקטורת ביום כפור וכוונת הקרבנות
          סדר מזמורי פסוקי דזמרה ביום כפור
          אזהרה שלא לשנות ממנהגי הצבור
          יבאר שעיקר עבודת ה' להסתיר מעשיו, ושכרו
          סגולת המסתיר מעשיו מבנ''א להיות נסתר מבעלי הדין
          עיקר כוונת התפלות והוידויים יכוין לכבוד השכינה
          אזהרה להתפלל מוסף קודם שבע שעות, וכוונת מזמור ממעמקים
          דברי התעוררות לכוין קודם תפלת עמידה של שחרית
          טעם שאומרין ה' שפתי תפתח קודם התפלה
          כמה אזהרות בענין וידויי היום
          לומר אבינו מלכנו אף ביוכ''פ שחל בשבת
          תוכחה ליושבים בסליחות או מזלזלין באמירתן
          ראוי להשתדל לקנות מצוות הספר תורה ביוכ''פ וסודו
          יבאר שיש להתעורר בבכי בעת הקריאה בפטירת בני אהרן
          תפלה קדמונית לומר קודם קריאת התורה
          טעם שחלוק מספר העולים לתורה בימי המועדים זמ''ז
          אזהרה לכוין לברכות העולין, וטעם שאין קורין פסוקי אך בעשור
          ציונים והערות לפרק ו
     
   פרק ז - תפלת מוסף - ביאור סדר עבודה ונוסחתה


          מעלת מוסף יוכ''פ, ואזהרה להעמיד ש''ץ המכוין בעבודת היום
          יבאר מעלת הכוונה בקריאת הקרבנות ומכשול המזלזלים בזה
          אזהרה לדקדק בתפלת מוסף היום אחר ש''ץ הגון
          מנהג טוב לשלוח רב הקהל למוסף היום
          כבוד שעשו לכה''ג בצאתו ללשכת פלהדרין מספר ''שבט יהודה''
          הקדמה לביאור סדר עבודת יוכ''פ המכונה ''עבודת בית ה'''
          ביאור סדר א''ב בנוסח ''אתה כוננת'' ותקון נוסחאות שבו
          ביאור סדר תשר''ק בנוסח ''תכנת כל אלה'' ותקון נוסחאות שבו
          סדר הזכרת כה''ג את השם וסוד היגויו
          טעם שהיו כורעים בהזכרת השם ביוכ''פ משא''כ בשאר ברכות
          יבאר ששם המפורש לא הזכירו כה''ג אלא שהיה יוצא מפיו מאיליו
          ביאור סדר א''ב בנוסח ''אחר וידוי שקד'' ותקון נוסחאות שבו
          ביאור מנין ההזאות וסדרן
          טעם שהיה מונה הזאה שלמעלה עם הזאות שלמטה וכוונתן עד''ה
          טעם שקורין פרשת ובעשור ואין קורין פרשת אך בעשור
          סדר שמונה ברכות שבירך כהן גדול אחר קריאתו בתורה
          ביאור נוסח ''אחר כלותו מעשות כל אלה''
          יבאר החיוב ללמוד סדר העבודה ופירושה קודם יוהכ''פ
          ביאור הראשונים בסגולת הכפרה במנין הזאות היום וקרבנותיו
          סדר א''ב מנוסח ''אתה כוננת'' לעבודת יום הכפורים
          סדר תשר''ק מנוסח ''תכנת כל אלה'' לעבודת יום הכפורים
          סדר א''ב מנוסח ''אחר וידוי שקד'' לעבודת יום הכפורים
          סדר נוסח ''אחר כלותו'' לעבודת יום הכפורים
          התעוררות להתאונן על גלות השכינה אחר סדר עבודה
          תוכחה ליראי ה' להשיב רחוקים בתשובה
          אזהרה לחזנים לעורר לב הציבור בפיוטי החורבן
          טעם שמתפללין על ישראל אחר הקרבנות מהר''ם לונזאנו ע''ה
          בתפלה שאחר הקרבנות ראוי להוסיף בקשות כפי צרכי הדור
          נוסח שיש להוסיף בסוף תפלת ועתה ה''א חרב מקדש
          טעם שתקנו תפלה הנזכרת אחר סדר העבודה
          התעוררות לאמירת קרבנות בכל יום מהר''ם די לונזאנו ע''ה
          סדר הסליחות ווידוי שאחר מוסף
          אחר מוסף יאמר פטום הקטורת וסגולתו, ומזמור לה' הארץ
          סדר לימוד לאחר מוסף יוכ''פ, וסגולת הכפרה לשוהים בברית מילה
          ציונים והערות לפרק ז
     
   פרק ח - תפלת מנחה - התעוררות קודם נעילה


          מעלת מנחת יוכ''פ ובפרט כשחל בשבת שהוא עת רצון
          דברי הזוהר במעלת זמן מנחת שבת וטעם אמירת ואני תפלתי
          פסוק ואני תפלתי יש לאומרו אף ביוכ''פ שחל בשבת
          מנהג מהרח''ו לומר במנחת יוכ''פ שחל בשבת מי כמוך אב הרחמים
          טעם שראוי לומר פרשת העקידה במנחה לבד משחרית
          ראוי לומר העקידה במנחת שבת ובפרט בזמן עקדתו ביוכ''פ
          מנהג אנשי מעשה לומר פרשת העקידה בעשרה
          סדר עבודה למנחת יום הכפורים מהרמ''ע מפאנו ע''ה
          סדר תפלת המנחה וטעם שאומרין בה קדושה דסדרא
          תפלה לעת הוצאת ספר תורה במנחת יום הכפורים
          טעם שקורין פרשת עריות במנחת יוכ''פ
          יבאר שאין לומר קדיש אחר קרה''ת של מנחה
          טעם שמפטירין ביונה ורמזי מוסרו על המיתה מספר הזוהר
          התעוררות על הכוונה והבכי בתפלת מנחה
          תוכחה למזלזלים בתפלת מנחה וערבית מהר''ם די לונזאנו ע''ה
          התעוררות לכוין במנחת יוכ''פ וסגולתה לתקן תפלות הפסולות
          טעם שאין נשיאת כפים במנחה כ''א בנעילה ודין שאר תעניות
          ביוכ''פ שחל בשבת אומרים אבינו מלכנו קודם צדקתך
          אזהרה לסמוך הסליחות לחזרת המנחה ולא להפסיק בהשכבות
          סדר הסליחות ואמירת מזמור ל''ב אחריהן
          התעוררות קודם תפלת נעילה
          סדר שבח ''ברכי נפשי'' לומר קודם תפלת נעילה
          קודם נעילה יתבונן בגדולת הבורא וחסדו לשבים
          נוסח תפלה לומר קודם נעילה
          מנהג אנשי מעשה לומר והוא רחום בעת צרה וסגולתו קודם נעילה
          ציונים והערות לפרק ח
     
   פרק ט


          אמר המעתיק
     
   פרק י - תפלת נעילה - מוצאי יום כפור


          טעם תקנת תפלת נעילה וסדר החתימה הנעשה בב''ד העליון
          ביאור הפלוגתא בירושלמי אימתי זמן נעילה
          שיעור זמן תפלת נעילה מהפוסקים ועד אימתי נושאין כפיהן
          כוונת תפלת נעילה וזמנה ע''ד הסוד
          דברי התעוררות שראוי לדרוש בקהל קודם נעילה
          טעם שראוי לפתוח הארון כל שעת נעילה
          טעם שאומרין מה אנו מה חיינו בנעילה ע''פ ספר ''סדר היום''
          אזהרה לעמוד בנעילה וסגולת המתייסר בעמידתו לכפרת עון
          תוכחה למתרפים בתפלת נעילה או מריצים בה הש''ץ
          אזהרה למזלזלים בתוספת שבמוצאי יום כפור
          ראוי ליראי ה' להחמיר במוצאי יוכ''פ כשיטת רבינו תם
          רמזי הכתובים לתוספת יום הכפורים מהר''מ אלשיך ע''ה
          ראוי לש''ץ למשוך בתפלת נעילה כדי להוסיף מחול על הקדש
          אזהרה למפסיקים בפסוקים באמצע קדושת נעילה
          עוד בענין הנזכר, וטעם תקיעת שופר במוצאי יוכ''פ ע''ד הסוד
          עוד טעמים בטעם תקיעת שופר במוצאי יום כפור
          תוכחה למתפללים ערבית במוצאי יוכ''פ בחפזון
          טעם למנהג המקדשים לבנה במוצאי יוכ''פ
          ראוי שיברך לבני ביתו במוצאי יום כפור וטעמו
          סדר הבדלה במוצאי יוכ''פ וטעם שאין מברכין אלא בנר ששבת
          ביאור האר''י בטעם שמברכין על נר ששבת
          טעם שאין בשמים בהבדלת היום, ודין יוכ''פ שחל בשבת
          במוצאי יוכ''פ יכין סעודתו כיו''ט לשמחת המחילה
          טעם שפוקדין איש רעהו במוצאי יוכ''פ ומפייסין זל''ז
          מנהג לברך זל''ז במוצאי יוכ''פ ולהתברך מפי ת''ח וחסיד
          ציונים והערות לפרק י


+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים