אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> מאמרים על ימי התשובה >> משפטי ישראל - על חגי ומועדי ישראל

אלול
   לקראת אלול חרדה ילבש    אלול ימי רצון לקרבת הנבראים לבורא    ''אני דודי ודודי לי''    סבות רפיון ההתעוררות בחדש אלול    העצה להתבונן אם גדולי ישראל פחדו מאימת המשפט כל שכן אנו    יתבונן במהות ערך החיים, שאותם עלול לאבד במשפטו    התבוננות בעמק הדין והמשפט, עצה להתרגשות וחרדה בחדש אלול    התבוננות בהנהגת ''מדה כנגד מדה'', כעצה לחרדת הדין    התבוננות במציאות המשפט ואשר אין ותור אלא על ידי תשובה    סכום    לדורות הקודמים היה די ברמז תקיעת השופר להזכירם חרדת הדין    כמה סבות המסלקות חרדת הדין והמשפט - סבה א: כח ההרגל    כח ההרגל כסבה לחטא    סבה ב: קשיות ערף - קשיות ערף חמורה מהרגל    העצות לשתי סבות הנ''ל מוסר ותפלה    חיצוניות מעוררת הפנימיות על ידי שנוי הרגלים    סבה ג: הסרת פחד המשפט מלבנו כיון שאיננו חפצים במשפט    הפחד מהדין - סבה לתשובה    מחשבות האדם והרגשיו תלויים ברצונו    העצה לצאת מהשגרה להמחיש בפעל מעשי    העבודה המעשית בחדש אלול    סבה ד: ''בשרירות לבי אלך''    הבטחון השאננותי נובע מהפקרות    להכניע מדת ''בשרירות לבי אלך'' - קבלת תוכחה    סטיה מדרך הטוב, תוצאת שרירות הלב    סכנת ''בשרירות לבי אלך''    מעלה נפלאה למקדים להתעורר בחדש אלול    סבה ה: קרירות הסביבה משפיעה גם על החרד / עבדות    סבה ו: כיון שיצא בדימוס בשנים עברו    סבה ז: אבוד המצפון מחמת רבוי מחזוריות החטאים    האדם מתאים את מעשיו עם מצפונו, השונה בחטאו - המית את מצפונו    השונה בחטאו הרגשת החטא לגביו כהתרה לו ממש    אחריות האדם למעשיו ותוצאותיהן - הן לטוב והן למוטב    סדר עבודת ה''אלול'' בזמננו - להתחיל מאהבת ה' ומזכרון טובותיו עלינו    יצר הרע יכול לבוא בפתוי עשית מצוה על חשבון אבוד התבוננות בחדש אלול    יתירא פן טובותיו והנאותיו גוזלים ממנו את עולם הבא שלו / משל נפלא    מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי    לצעירים ישנה סבה מיחדת ליראת הדין    וכי אדם בטוח בחייו?!    מעקרי האמונה - הכרה במשפט    עברה מטמטמת לבו של אדם    מצוה מזככת לבו של אדם    ''חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם''    היש מקום לשאננות ? / משל חד ונוקב    כח התשובה לחדור גם לעומק לבו של הרשע הגדול ביותר    עומק תשובתו של רבי אלעזר בן דורדיא מעמק טמאת חטאיו    חובת הזהירות וההכנה ביום האחרון של השנה    משמעות מיחדת לשמירת שתי שבתות אחרונות של השנה    הכנת ה ''אלול'' אצל רבי יצחק בלאזר זצוק''ל / עבדות    עבדות נוספות על גדולים  

ראש השנה
   אימת המשפט    הטעם לבקשת צרכינו הגשמיים למרות שהקדוש ברוך הוא יודעם גם מבלי שנבקשם    מעקרי בקשות ראש השנה - חיים    כיצד מבקשים אנו בראש השנה: ''כתבנו בספר צדיקים'' ?    תפילה על יראת שמים, כיצד ?    תפלה שאיפה המשנה את המהות    הנפש מקור הרצונות והשאיפות    תפלה בטוי לשאיפה לנפש    מהות החיים - השאיפה    השאיפה והתפלה הן חלקנו בהשגת יראת שמים    פרוש בקשת ''זכרנו לחיים''    פרוש ''מלך חפץ בחיים''    פרוש ''למענך אלקים חיים''    התקוה היחידה    בקשת חיים מצד הקדשה ולא מצד הסטרא אחרא    מדרגתנו נקבעת בראש השנה לפי רמת שאיפתנו    בראש השנה קובע האדם את המדרגה הרוחנית לכל השנה    על ידי שתמליכוני עליכם - קובע האדם את מדרגתו הרוחנית    סכום    כל שנה שהיא רשה בתחלתה - מתעשרת בסופה    רעדה ובטחון ביום הדין    ספורים מגדולי ישראל על פחדם מיום הדין    מלכיות - עקר עבודת ראש השנה - מהות ראש השנה יום מלכות    מדוע קודם ראש השנה יום גזר הדין יום הכפורים יום התקון    אחדות הכרחית להמלכת ה'    כל מי שזכה להכרה במלכות ה' בראש השנה - יזכה לעזר ה' לכל השנה    מלכיות    אחדותו של השם יתברך    המחשה נפלאה ל ''ויתנו לך כתר מלוכה''    עבודתנו בראש השנה - תמליכוני עליכם    יום חדוש המלכות - יום הדין    מדרגות שונות בהכרת מלכות שמים    מדרגה א: כובש את יצרו מתוך יראת שמים, אך אינו מבטלו    מדרגה ב: בטול הרצון, כאשר ה' יתברך אינו רוצה בכך    מדרגה ג: הכרת היחוד מה שה' יתברך אינו נותן, מפני שהוא לרעת האדם    ''המלך''    עצות לזכות ליום הדין    ''כתבנו בספר החיים''    הזמנה למשפט  

עשרת ימי תשובה
   ''דרשו ה' בהמצאו''    ''קראהו בהיותו קרוב''    דרשו ה' בהמצאו החיוב גדל כאשר קל יותר לקים    אי נצול קרבת ה' - עון חמור    מדוע נתנו דוקא ימים אלו קודם כפור ימי רצון    מדוע דוקא בעשרת ימי תשובה מתרבים הטרדות והבלבולים    כיצד יברר ויבחן אצל האדם אם הוא מן הצדיקים או בינונים או...    בינוניים תלויים ועומדים    בעקר יש לשוב בתשובה על התרפות ביסודות האמונה    ימים נוראים - ימי דין ודוקא מסגלים לקבלת תשובה, הכיצד ?    ''כי פעל אדם ישלם לו''    משל נפלא למחמיץ התשובה בעשרת ימי תשובה    עבד נאמן נמדד כפי אהבת הבריות לקרבן לתורה    אין לך פושע - ולו הגדול ביותר - שתמנע ממנו אפשרות התשובה    כחה של תשובה לאבד את קטרוגי העונות    כחה של תשובה להחזיר את האהבה והדבקות לאחר החטא כקדם החטא    האינו שב הריהו אכזרי על עצמו    בעשרת ימי תשובה יש לחזק את ענין ה ''מלכות''    סכנת האינו זהיר במעשיו בעשרת ימי תשובה    רפיון בתורה סבה לכל העברות    נחפשה דרכינו ונחקרה / א' לעקר הרע משרשו    נחפשה דרכינו ונחקרה / ב' - לתקון המדות    נחפשה דרכינו ונחקרה / ג' טהר ונקיות במעשה המצות והתפלות    שבת שובה שרש התשובה  

יום כיפור
   מעלת יום הכפורים    מעלת התשובה ביום הכפורים    עקר עבודת יום הכפורים - דבקות בהשם יתברך והיא שרש הטהרה    העקר ביום הכפורים להרגיש שהוא אבינו שבשמים    יום הטהרה בפנימיות הנפש    ''סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי''    חובת התשובה על עברות שבין אדם לחברו    אדם נתבע להמליך את חברו עליו    עד שירצה את חברו / עבדות    יום כפור יום התפיסות    ''לפני ה' תטהרו''    עזיבת החטא אפלו מדבר קטן בקבלה גמורה - אין ערך לגדל מעלתה    ''תפשת מרבה לא תפשת''    בושה ולב נשבר - כגרזן המשבר דלתות נחשת ובריחי ברזל (בעש''ט)    עקרו של ודוי הבושה    עקר הבושה על חטא פגם ברית קדש    תפלת נעילה    דרשת ''נעילה'' של ה''ישמח משה''    החץ האחרון    תפקידנו במוצאי יום הכפורים - להמשיך מתוך שמחה את הכפרה שזכינו לה  

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים